Onze school 

Adres, telefoon, e-mail
 
LocatieBezoekadressenTelefoonE-mail
SchoolstraatSchoolstraat 7

026-3118974

directie@bsdebrug.nl
UitterweertUitterweert 2026-3114886directie@bsdebrug.nl
 
Postadres:
Katholieke Basisschool De Brug
Schoolstraat 7
6931 DV Westervoort
 
Korte schoolbeschrijving 
Basisschool De Brug is een katholieke school met ongeveer 340 kinderen, verdeeld over 14 basisgroepen op 2 locaties. Locatie Schoolstraat ligt midden in de oude dorpskern van Westervoort en locatie Uitterweert ligt aan de rand van de wijk Ganzepoel in Westervoort-Zuid. Basisschool De Brug is ontstaan na een fusie tussen de voormalige Werenfridusschool (locatie Schoolstraat) en de Ganzerik (locatie Uitterweert) op 1 augustus 2000. Beide locaties zijn na de fusie in stand gehouden. Op beide locaties wordt volledig onderwijs verzorgd voor groep 1 t/m 8. Op locatie Schoolstraat zijn 8 groepen en op locatie Uitterweert zijn 6 basisgroepen gehuisvest.


 Speelleerlandschap 

 Om bij de ontwikkeling en het leren van de kinderen ook de buitenomgeving te kunnen betrekken is op beide locaties een speelleerlandschap aangelegd. In deze buitenomgeving kunnen kinderen leren, spelen en ontdekken. Er zijn moestuintjes, er is een dierenweide, een theater, en voetbalkooi met kunstgras en een tafeltennistafel. 


Naam & logo 
De naam van onze school, "De Brug", symboliseert meerdere betekenissen. In de letterlijke betekenis horen Westervoort en de brug bij elkaar en worden vaak in ťťn adem genoemd. In de figuurlijke betekenis heeft de school een brugfunctie voor kinderen van peutertijd naar pubertijd en kan de brug bovendien gezien worden als een verbinding tussen de twee locaties. Tevens gaat de symboliek verder in die zin dat de pijlers, waarop de brug rust, stevig moeten zijn en woeste stromen moeten kunnen weerstaan. Daarbij denken we aan de onderwijskundige kwaliteiten van onze school en de zorg voor kinderen. Uiteraard heeft de brug een nadrukkelijke plek gekregen in ons schoollogo.
 
Het schoolbestuur en de bovenschoolse directeur 
Onze school maakt deel uit van de Stichting Confessioneel  Onderwijs R'IJssel. Bij dit bestuur zijn in totaal negen katholieke scholen aangesloten uit de dorpen Duiven, Groessen, Loo en Westervoort en een protestant-christelijke school in westervoort met in totaal ongeveer 2500 leerlingen en 240 personeelsleden. De aangesloten scholen zijn: De Remigiusschool, De Kameleon, De Timp en De Notenbalk uit Duiven, De Joannesschool uit Groessen, De Bernadetteschool uit Loo en De Flierefluiter, De Brug, De Tuimelaar en de Klimroos (PC) uit Westervoort.
 
De tien scholen voeren gezamenlijk beleid op het gebied van onderwijs, financiŽn, personeelszaken, beheer en onderhoud van gebouwen en algemene organisatie. Gezamenlijk beleid is nodig om kwaliteit van onderwijs voor de kinderen te waarborgen. Naast uitwisseling van kennis en kwaliteit, biedt het samenwerken binnen een bestuur voordelen op het gebied van rechtspositionele belangen van leerkrachten en gebruikmaking van financiŽle middelen.
 
Het schoolbestuur formuleert in samenwerking met de bovenschools directeur en de schooldirecteuren beleid waarin ieder zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. De bovenschoolse directie wordt gevormd door Dhr. P.J.A. Buhler en Mw. drs. M.J.T. Wessels- Bongers
 

Schooltijden 

Locatie Schoolstraat
Groep 1 t/m 4
maandag, dinsdag en donderdag 08.30-14.45 uur
woensdag en vrijdag 08.30-12.00 uur
Groep 5 t/m 8
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 08.30-14.45 uur
woensdag 08.30 -12.30uur
 

Locatie Uitterweert
Groep 1 t/m 4
maandag, dinsdag en donderdag 08.30-14.45 uur
woensdag en vrijdag 08.30-12.00 uur
 
Groep 5 t/m 8
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 08.30-14.45 uur
woensdag 08.30-12.30 uur
 

Op beide locaties wordt met een continu-rooster gewerkt. Alle kinderen blijven in de middagpauze op school om samen met de leerkracht en de klasgenoten te eten en te spelen.
 
Op beidee locaties is er een mogelijkheid voor voorschoolse opvang, vanaf 07.15 uur. Ook wordt in ons eigen gebouw naschoolse opvang gerealiseerd door de Kangoeroe. 

Katholieke identiteit 

De Brug is een katholieke basisschool. Wij vinden dat onze identiteit vooral zichtbaar en merkbaar moet zijn in de manier waarop we met elkaar omgaan. We besteden dan ook veel aandacht aan de sfeer en de zorg voor kinderen op onze school. Kinderen met een niet katholieke achtergrond zullen zich daarom bij ons op school ook prima thuis voelen. In de catecheseprojecten is "omgaan met elkaar" een regelmatig terugkerend thema.

Pijlers onder de Brug 

Wij hebben onze teamvisie op onderwijs verwoord als een viertal Pijlers onder De Brug: welbevinden, ontwikkeling, zorg en verantwoordelijkheid. Onze idealen zijn in de dagelijkse praktijk niet altijd even haalbaar of gemakkelijk te realiseren, maar ze geven wel duidelijk de streefrichting aan van waaruit wij willen handelen.
 
Welbevinden 
Het allerbelangrijkst vinden we dat kinderen en volwassenen zich bij ons op school prettig en veilig voelen. Wij zien dit als de meest essentiŽle voorwaarde om je goed te kunnen ontwikkelen. Wanneer je lekker in je vel zit, kun je beter presteren.
 
Ontwikkeling 
Wij geven vorm aan adaptief onderwijs. Dat betekent dat we proberen ons onderwijs zoveel mogelijk aan te passen aan de verschillen die er tussen kinderen zijn. We willen kinderen uitdagen en ondersteunen om naar eigen kunnen maximaal te presteren. In de onderbouw wordt volgens de principes van basisontwikkeling gewerkt. Bij deze manier van ontwikkelingsgericht werken observeert en volgt de leerkracht kinderen nauwkeurig. Van daaruit worden spel- en leeractiviteiten gestimuleerd die aansluiten bij de belangstelling en de fase van ontwikkeling waarin kinderen zich op dat moment bevinden. We streven voor alle kinderen een brede ontwikkeling na met aandacht voor zowel de verstandelijke, sociaal-emotionele, creatieve, geestelijke als lichamelijke ontwikkeling.

We zien in werken volgens de theorie van Meervoudige Intelligentie kansen om ook in de bovenbouw ontwikkelingsgericht te werken. Concreet betekent dit dat we 's middags thematisch werken.
 
Zorg 
Naast observaties van de leerkrachten en toetsmomenten in de groep, wordt de ontwikkeling van alle kinderen gevolgd met behulp van een landelijk genormeerd leerlingvolgsysteem bij de leergebieden en een screeningslijst voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Kinderen worden extra begeleid wanneer daar aanleiding toe is. Dit geldt zowel voor kinderen die nog moeite hebben met de leerstof of hun gedrag als voor meerbegaafde kinderen. We hebben gekwalificeerde mensen in huis om leerkrachten, kinderen en ouders hierbij met raad en daad bij te staan.
 
Verantwoordelijkheid 
We vinden het belangrijk dat kinderen verantwoording leren nemen voor hun eigen leerproces en voor elkaar. Eigen werk plannen, kiezen, zelfstandig werken en samenwerken zijn daarbij effectieve en leerzame werkvormen.
 
Samen met de ouders voelen we ons verantwoordelijk voor het welbevinden, de ontwikkeling, de zorg en de opvoeding van alle kinderen. We hechten dan ook erg veel waarde aan een lage drempel, betrokkenheid en een intensieve samenwerking met ouders.

Meer Weten? 

Wilt u graag meer weten? Bel even en we bezorgen met plezier een schoolgids met uitvoerige informatie over onze manier van werken. Bovendien maken wij graag een afspraak om u in de gelegenheid te stellen persoonlijk kennis met ons te maken en de sfeer op school zelf te ervaren.